ប៉ុងប៉ុងខេក មកវិញហើយជាមួយប្រ៊េដថក
នឹកប៉ុងប៉ុងទេ?បើនឹកទៅប្រ៊េដថកទាំងអស់គ្នា
អូនចាំណា ជួបគ្នាទាំងអស់គ្នា។
#PongPong_Cake_Come_Back
#BreadTalk_Cambodia_PongPongCake
...

1 day ago  ·